اصوات موسیقایی دارای چهار ویژگی هستند. این عوامل در کنار هم یک صوت موسیقایی را تشکیل می دهند. صدا و ریتم مهمترین عناصر می‌باشند. اهمیت اصوات در موسیقی مانند اهمیت رنگ در نقاشی است. ولی از هر صوتی نمی‌توان در موسیقی استفاده کرد. از نظر موسیقیدان‌ها صداها به دو دسته تقسیم می‌شوند. صداهای موسیقیایی و صداهای غیرموسیقیایی. صداهای موسیقیایی دارای مشخصه‌هایی است که درادامه به آن اشاره خواهد شد و اگر صدایی این مشخصه‌ها را نداشت صدای غیرموسیقیایی محسوب می‌شود.

۱-نواک: زیری و بمی صدا ها نسبت به هم

۲-دیرند: مدت زمانی که هر صدای موسیقایی ادامه می یابد.

۳-شدت: قوی و ضعیف بودن صدا های موسیقایی نسبت به هم. مثلا اگر با مضراب سنتور یک بار با ملایمت و بار دیگر به قوت روی سیم ضربه بزنیم، صدای دوم شدید تر از صدای اول خواهد بود.

۴: طنین و رنگ: صداها از نظر طنین و رنگ (شخصیت صوتی) نیز می توانند با یکدیگر متفاوت باشند. در واقع به علت رنگ صدای هر ساز است که ما صدایی را در سازی از صدای مشابه ان در ساز دیگر باز می شناسیم.

نظر شما چیست؟

Please enter your comment!
Please enter your name here